ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A

حالت فیزیکی : مایع

محل بارگیری : ماهدشت کرج

فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A | جهـت تولیـد بتـن هـاى توانمنـد و بسـیار روان طراحـى و تولیـد شـده و در جایـى کـه انتظـار حفـظ کارایـى طولانـى مـدت بتـن ، کسـب مقاومـت زیـاد ، عملکـرد مناسـب و دوام طولانـى مـد نظـر باشـد ، مـورد اسـتفاده قـرار مـى گیـرد. ایـن افزودنـى بـراى طـرح هـاى بتنـى کـه داراى حداقـل نسـبت آب بـه سـیمان هسـتند و تولیـد بتـن هـاى بـى نیـاز از لرزانـدن بسیار مناسب است.117-A فاقد یون کلر مى باشد و براى بتن هاى مسلح مضر نیست. این افزودنى با انواع سیمان ها همخوانى دارد.

536,000 تومان

گالن 20 کیلوگرمی

هر کیلوگرم 26,800 تومان

(بدون مالیات)

فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A

فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A | جهـت تولیـد بتـن هـاى توانمنـد و بسـیار روان طراحـى و تولیـد شـده و در جایـى کـه انتظـار حفـظ کارایـى طولانـى مـدت بتـن ، کسـب مقاومـت زیـاد ، عملکـرد مناسـب و دوام طولانـى مـد نظـر باشـد ، مـورد اسـتفاده قـرار مـى گیـرد. ایـن افزودنـى بـراى طـرح هـاى بتنـى کـه داراى حداقـل نسـبت آب بـه سـیمان هسـتند و تولیـد بتـن هـاى بـى نیـاز از لرزانـدن بسیار مناسب است.117-A فاقد یون کلر مى باشد و براى بتن هاى مسلح مضر نیست. این افزودنى با انواع سیمان ها همخوانى دارد.

مشخصات فنی محصول

فلیتر
 • مشخصات تولیدتولید ایران
 • یون کلرفاقد یون کلر
روش مصرف فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A

مقدار مصرف

 • ميـزان مصـرف 117-A بـه عوامـل گوناگونـى چـون نسـبت آب بـه سـيمان، دمـاى محيـط و طـرح مخلـوط بتن بسـتگى دارد ولـى در شـرايط معمولـى بيـن 0/4 تـا 1/2 كيلوگـرم بـراى 100 كيلـو گـرم سـيمان (مجمـوع مـواد سـيمانى) مـى باشـد.
 • مصرف مقادير كمتر يا بيشتر نيز با انجام تست هاى آزمايشگاهى يا آزمون هاى كارگاهى امكان پذير مى باشد.
   
موارد کاربرد فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A
 • 117-A بـا خاصيـت پخـش كنندگـى عالـى ذرات سـيمان و ممانعـت از تجمـع دوبـاره آنهـا بـه دليـل وجـود زنجيـره هـاى جانبـى در سـاختار شـيميايى خـود ، محصولـى مناسـب بـراى توليـد بتـن هـاى بسـيار روان بـا نسـبت آب بـه سـيمان كـم اسـت. ايـن محصـول آمـاده مصـرف بـوده و بايـد در زمـان سـاخت بتـن بـه همـراه آب اختـلاط و يـا بـه طـور جداگانـه بـه آن اضافـه شـود. بهتريـن عملكـرد آن زمانـى اسـت كـه حداقـل نيمـى از آب بتـن بـه آن اضافـه شـده باشـد. از افـزودن آن به ماده خشك بتن بپرهيزيد.
 • 117-A بهتريـن گزينـه بـراى توليـد بتـن هـاى بـى نيـاز از لرزانـدن، بتـن ريـزى قالـب هـاى لغـزان و تونلـى و در فضاهايـى كـه بـا تراكـم آرماتـور روبـرو هسـتند ، حمـل و نقـل طولانـى مـدت بتـن و زمـان هايـى كـه بـه مـدت زمـان بيشـتر حفـظ اسلامپ نياز است، مى باشد.
خواص و اثرات و مزایا فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A
 • انقباض و خزش كمتر
 • مدول الاستيسيته بالاتر
 • افزايش مقاومت خمشى
 • افزايش چسبندگى به آرماتور ها
 • مقاومت بهتر در برابر كربوناسيون
 • افزايش مقاومت فشارى در سنين اوليه
 • افزايش مقاومت فشارى نهايى و دوام بيشتر
 • حفظ كارايى بتن در زمان بيشتر بدون آب انداختگى و جدا شدگى
 • نفوذ پذيرى كمتر و مقاومت بيشتر در برابر عوامل آسيب رسان محيطى
مشخصات فیزیکی و شیمیایی فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A
 • شكل ظاهرى : مايع غليظ كهربايى تيره
 • وزن مخصوص : 1/08 تا 1/10 گرم در سانتيمتر مكعب
 • درجه اسيدى : 7-6
 • گرانروى : حدود 135 سانتى پوآز
 • طبقه بندى حمل و نقل : ماده غير خطر ناك
 • اشتعال : ندارد

 

 

ملاحظات فرا روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی 117-A

انــبار دارى

 • 117-A را در ظـروف اصلـى و در دمـاى بالاتـر از 5+ درجـه سـانتيگراد ، در محـل سرپوشـيده بـدور از تابـش مسـتقيم آفتـاب ودمـاى زيـاد نگهـدارى كنيـد. در ايـن شـرايط عمـر مفيـد آن يـك سـال اسـت.
 • در صـورت يـخ زدگـى ، محصـول را در فضايـى كـه دمـاى مناسـبى دارد قـرار دهيـد تـا كـم كـم بـه حالـت معمولـى بـاز گـردد ، سـپس اسـتفاده نماييـد. از حـرارت دادن مستقيم محصول خوددارى كنيد.

بــسته بندى

 • 117-A در گالـن هـاى 20 كيلـو گرمـى تحويـل مـى شـود. بسـته بنـدى هـاى بزرگتر يـا تحويل مـاده بدون بسته بندى در محل كارگاه نيز بنا به خواست خريدار امكان پذير مى باشد.

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین