ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم | معمولا به عنوان پتاس و یا آب قلیایی شناخته می شود، یک ترکیب محلول در آب است که در صنعت کاربرد فراوانی دارد. این ماده ( در دمای اتاق) به حالت جامد، بی بو و بدون رنگ است. پتاسیم هیدروکسید یک باز قوی است و زمانی که در آب حل می شود مقدار قابل توجهی حرارت تولید می کند. این ماده شیمیایی به شکل توده (کلوخه)، میله و گلوله ای با سفید یا کمی زرد در دسترس است. پتاس از لحاظ شیمیایی بسیار فعال است. این ماده با اسیدها به شدت واکنش می دهد و میزان قابل توجهی گرما در طی این فرآیند تولید می شود. در هوای مرطوب، باعث خوردگی فلزاتی مانند قلع، سرب، روی و آلومینیوم شده و گاز هیدروژن قابل احتراق و انفجاری تولید می کند.
مواد اولیه

هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم | معمولا به عنوان پتاس و یا آب قلیایی شناخته می شود، یک ترکیب محلول در آب است که در صنعت کاربرد فراوانی دارد. این ماده ( در دمای اتاق) به حالت جامد، بی بو و بدون رنگ است. پتاسیم هیدروکسید یک باز قوی است و زمانی که در آب حل می شود مقدار قابل توجهی حرارت تولید می کند. این ماده شیمیایی به شکل توده (کلوخه)، میله و گلوله ای با سفید یا کمی زرد در دسترس است. پتاس از لحاظ شیمیایی بسیار فعال است. این ماده با اسیدها به شدت واکنش می دهد و میزان قابل توجهی گرما در طی این فرآیند تولید می شود. در هوای مرطوب، باعث خوردگی فلزاتی مانند قلع، سرب، روی و آلومینیوم شده و گاز هیدروژن قابل احتراق و انفجاری تولید می کند.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین