ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ASTM (32)

ASTM

ASTM

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1استاندارد ASTM C 192-2012 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2استاندارد ASTM C5-10 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3استاندارد ASTM C10C10M-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4استاندارد ASTM C11-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5استاندارد ASTM C22C22M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6استاندارد ASTM C25-11e2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7استاندارد ASTM C28C28M-10 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
8استاندارد ASTM C35-01 (Reapproved 2014) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
9استاندارد ASTM C50C50M-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
10استاندارد ASTM C51-11 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
11استاندارد ASTM C59C59M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
12استاندارد ASTM C61C61M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
13استاندارد ASTM C91C91M-12 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
14استاندارد ASTM C109C109M-16a کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15استاندارد ASTM C110-15e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
16استاندارد ASTM C114-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
17استاندارد ASTM C115C115M-10e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
18استاندارد ASTM C141C141M-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
19استاندارد ASTM C150C150M-16e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
20استاندارد ASTM C151C151M-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
21استاندارد ASTM C183C183M-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
22استاندارد ASTM C348-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
23استاندارد ASTM C349-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
24استاندارد ASTM C359-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
25استاندارد ASTM C400-98 (Reapproved 2013) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
26استاندارد ASTM C430-08 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
27استاندارد ASTM_A820_-_2011 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
28استاندارد Engineering Properties of Steel - ASM کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
29استاندارد STEEL_Structure_Design_Guide کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
30استاندارد Structural Reliability Analysis and Prediction کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
31ویژگی های حمل و نقل بتن Transport Properties of Concrete کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
32طراحی خرپای فلزی Trussteel Design Manual 2012 طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین