ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ASTM (32)

ASTM

ASTM

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1استاندارد ASTM C 192-2012 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2استاندارد ASTM C5-10 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3استاندارد ASTM C10C10M-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4استاندارد ASTM C11-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5استاندارد ASTM C22C22M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6استاندارد ASTM C25-11e2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7استاندارد ASTM C28C28M-10 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
8استاندارد ASTM C35-01 (Reapproved 2014) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
9استاندارد ASTM C50C50M-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
10استاندارد ASTM C51-11 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
11استاندارد ASTM C59C59M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
12استاندارد ASTM C61C61M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
13استاندارد ASTM C91C91M-12 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
14استاندارد ASTM C109C109M-16a کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15استاندارد ASTM C110-15e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
16استاندارد ASTM C114-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
17استاندارد ASTM C115C115M-10e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
18استاندارد ASTM C141C141M-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
19استاندارد ASTM C150C150M-16e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
20استاندارد ASTM C151C151M-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
21استاندارد ASTM C183C183M-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
22استاندارد ASTM C348-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
23استاندارد ASTM C349-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
24استاندارد ASTM C359-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
25استاندارد ASTM C400-98 (Reapproved 2013) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
26استاندارد ASTM C430-08 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
27استاندارد ASTM_A820_-_2011 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
28استاندارد Engineering Properties of Steel - ASM کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
29استاندارد STEEL_Structure_Design_Guide کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
30استاندارد Structural Reliability Analysis and Prediction کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
31ویژگی های حمل و نقل بتن Transport Properties of Concrete کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
32طراحی خرپای فلزی Trussteel Design Manual 2012 طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین