ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

استاندارد ACI (15)

استاندارد ACI

استاندارد ACI

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1مقدمه دیوارهای پانلی بتنی Precast concrete wall panels کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2ACI journal Infrastructure Vol 40 No2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3ACI_363R_10_Report_on_High_Strength کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4ACI_421_3R_15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5ACI_440_1R_15_Guide_for_the_Design کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6ACI_440_9R_15_Guide_to_Accelerated کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7ACI_544_1R_96_R02_State_of_the_Art کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
8ACI_544_2R_89_R99_Measurement کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
9ACI_544_3R_08_Guide_for_Specifying کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
10ACI_544_4R_88_R99_Design_Considerations کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
11ACI_544_4R_88_R99_Design_Considerations کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
12ACI_544_5R_10_Report_on_the_Physical کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
13ACI_562M_13_Code_Requirements کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
14ACI_journal_Decorative_&_Architectural کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15ACI-207-5R-11-Report-on-Roller-Compacted-Mass-Concrete کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین