ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

استاندارد ACI (15)

استاندارد ACI

استاندارد ACI

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1مقدمه دیوارهای پانلی بتنی Precast concrete wall panels کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2ACI journal Infrastructure Vol 40 No2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3ACI_363R_10_Report_on_High_Strength کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4ACI_421_3R_15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5ACI_440_1R_15_Guide_for_the_Design کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6ACI_440_9R_15_Guide_to_Accelerated کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7ACI_544_1R_96_R02_State_of_the_Art کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
8ACI_544_2R_89_R99_Measurement کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
9ACI_544_3R_08_Guide_for_Specifying کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
10ACI_544_4R_88_R99_Design_Considerations کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
11ACI_544_4R_88_R99_Design_Considerations کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
12ACI_544_5R_10_Report_on_the_Physical کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
13ACI_562M_13_Code_Requirements کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
14ACI_journal_Decorative_&_Architectural کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15ACI-207-5R-11-Report-on-Roller-Compacted-Mass-Concrete کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین