ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

طبقه نرم (18)

طبقه نرم

طبقه نرم

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
3بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
4بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
5تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
6تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
7جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
8جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
9جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
10جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
11دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
12روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
13کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
14محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
15نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
16نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
17نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
18طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین