ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

طراحی لرزه ای سازه ای (53)

طراحی لرزه ای سازه ای

طراحی لرزه ای سازه ای

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
6بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
7تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
10تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
11تقریب اولیه طول دیوار برشی طراحی و محاسباتی مشاهده
12جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
13جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
14جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
15جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
16جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
17جزوه بتن ویژه محاسبات آزمون های مهندسی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20دفترچه محاسبات پل عابر پیاده طراحی و محاسباتی مشاهده
21دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
22زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
23شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
24ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
25طراحی استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
26طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
27طراحی پی نواری طراحی و محاسباتی مشاهده
28طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
29طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
30طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
31طراحی و آشنایی با استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
32کامپوزیت LRFD آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
33کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
34محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
35محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
36محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
37مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
38نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در ساختمان طراحی و محاسباتی مشاهده
39نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
40نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
41نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
42مطالعه تاثیر الیاف فولادی بر ظرفیت خمشی تیرهای بتن سبک تقویت شده با ورق CFRP نشریه ها مشاهده
43مطالعه و بررسی اثر محل خرابی پیش رونده بر عملکرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل مستقیم غیر خطی اس نشریه ها مشاهده
44مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیت CFST تحت بارگذاری سیکلیک نشریه ها مشاهده
45ارزیابی تاثیر مشخصات آلیاژهای حافظه دار شکلی در بهبود رفتار سازه های بتنی طراحی و محاسباتی نشریه ها مشاهده
46تاثیر دانه بندی سنگدانه های بتن متخلخل در میزان نفوذپذیری و عکس العمل در برابر بار گسترده یکنواخت رو دانشنامه های تخصصی مشاهده
47بهسازی لرزه ای قاب فولادی با استفاده از دیوار برشی بتن مسلح طراحی و محاسباتی دانشنامه های تخصصی مشاهده
48بررسی آئین نامه ASCE/COPRI 61-14 جهت طراحی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
49ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه تحت اثر مقیاس بندی زمین لرزه های حوزه دور دانشنامه های تخصصی مشاهده
50مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی با میلگرد FRP و میلگرد فولادی S400 تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی طراحی و محاسباتی دانشنامه های تخصصی مشاهده
51مطالعه و بررسی سیستم مهاربندی خرپایی در مقاومسازی سازه فولادی تحت بار خرابی پیشرونده نشریه ها مشاهده
52مقایسه طول گیرایی در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با آئین نامه بتن آمریکا برای میلگردهای مستقیم طراحی و محاسباتی نشریه ها مشاهده
53طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین