ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

طراحی سازه ای (53)

طراحی سازه ای

طراحی سازه ای

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
10بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
11تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
13تقریب اولیه طول دیوار برشی طراحی و محاسباتی مشاهده
14جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
15جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
16جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
17جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19جزوه بتن ویژه محاسبات آزمون های مهندسی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
21دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
22دفترچه محاسبات پل عابر پیاده طراحی و محاسباتی مشاهده
23زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
24شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
25ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
26طراحی استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
27طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
28طراحی پی نواری طراحی و محاسباتی مشاهده
29طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
30طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
31طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
32طراحی و آشنایی با استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
33کامپوزیت LRFD آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
34کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
35محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
36محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
37محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
38مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
39نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در ساختمان طراحی و محاسباتی مشاهده
40نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
41نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
42نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
43نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
44مطالعه و بررسی اثر محل خرابی پیش رونده بر عملکرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل مستقیم غیر خطی اس نشریه ها مشاهده
45مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیت CFST تحت بارگذاری سیکلیک نشریه ها مشاهده
46ارزیابی تاثیر مشخصات آلیاژهای حافظه دار شکلی در بهبود رفتار سازه های بتنی طراحی و محاسباتی نشریه ها مشاهده
47تاثیر دانه بندی سنگدانه های بتن متخلخل در میزان نفوذپذیری و عکس العمل در برابر بار گسترده یکنواخت رو دانشنامه های تخصصی مشاهده
48بهسازی لرزه ای قاب فولادی با استفاده از دیوار برشی بتن مسلح طراحی و محاسباتی دانشنامه های تخصصی مشاهده
49ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه تحت اثر مقیاس بندی زمین لرزه های حوزه دور دانشنامه های تخصصی مشاهده
50مطالعه و بررسی سیستم مهاربندی خرپایی در مقاومسازی سازه فولادی تحت بار خرابی پیشرونده نشریه ها مشاهده
51مقایسه طول گیرایی در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با آئین نامه بتن آمریکا برای میلگردهای مستقیم طراحی و محاسباتی نشریه ها مشاهده
52طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
53نرم افزار موبایل طرح اختلاط بتن آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین