روان کننده دیرگیر پایه نفتالین (3)

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 سنتز فوق روان کننده های بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم در عملکرد آن ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
2 فوق روان کننده دیرگیر بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بر مقاومت فشاری بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین