ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

استاندارد ها (41)

استاندارد ها

استاندارد ها

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1استاندارد ASTM C11-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2استاندارد ASTM C22C22M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3استاندارد ASTM C25-11e2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4استاندارد ASTM C28C28M-10 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5استاندارد ASTM C35-01 (Reapproved 2014) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6استاندارد ASTM C50C50M-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7استاندارد ASTM C51-11 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
8استاندارد ASTM C59C59M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
9استاندارد ASTM C61C61M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
10استاندارد ASTM C91C91M-12 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
11استاندارد ASTM C109C109M-16a کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
12استاندارد ASTM C110-15e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
13استاندارد ASTM C114-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
14استاندارد ASTM C115C115M-10e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15استاندارد ASTM C141C141M-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
16استاندارد ASTM C150C150M-16e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
17استاندارد ASTM C151C151M-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
18استاندارد ASTM C183C183M-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
19استاندارد ASTM C348-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
20استاندارد ASTM C349-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
21استاندارد ASTM C359-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
22استاندارد ASTM C400-98 (Reapproved 2013) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
23استاندارد ASTM C430-08 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
24استاندارد ASTM_A820_-_2011 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
25استاندارد Engineering Properties of Steel - ASM کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
26استاندارد STEEL_Structure_Design_Guide کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
27استاندارد Structural Reliability Analysis and Prediction کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
28ویژگی های حمل و نقل بتن Transport Properties of Concrete کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
29طراحی خرپای فلزی Trussteel Design Manual 2012 طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
30بارگزاری باد در سازه ها Wind_loads_on_buildings_and_structural طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
31مقدمه دیوارهای پانلی بتنی Precast concrete wall panels کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
32ACI journal Infrastructure Vol 40 No2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
33Basics of Concrete Science - BCS کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
34ACI 544.2R-89 R99 Measurement کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
35ACI 544.3R-08 Guide for Specifying کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
36ACI 544.4R-88 R99 Design Considerations کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
37ACI 544.5R-10 Report on the Physical کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
38ACI 562M-13 Code Requirements کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
39ACI journal Decorative & Architectural کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
40ACI-207-5R-11 Report on Roller Compacted Mass Concrete کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
41ACI 544.1R-96 R02 State of the Art کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین