ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

استاندارد ها (45)

استاندارد ها

استاندارد ها

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1استاندارد ASTM C11-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2استاندارد ASTM C22C22M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3استاندارد ASTM C25-11e2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4استاندارد ASTM C28C28M-10 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5استاندارد ASTM C35-01 (Reapproved 2014) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6استاندارد ASTM C50C50M-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7استاندارد ASTM C51-11 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
8استاندارد ASTM C59C59M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
9استاندارد ASTM C61C61M-00 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
10استاندارد ASTM C91C91M-12 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
11استاندارد ASTM C109C109M-16a کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
12استاندارد ASTM C110-15e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
13استاندارد ASTM C114-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
14استاندارد ASTM C115C115M-10e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15استاندارد ASTM C141C141M-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
16استاندارد ASTM C150C150M-16e1 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
17استاندارد ASTM C151C151M-15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
18استاندارد ASTM C183C183M-16 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
19استاندارد ASTM C348-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
20استاندارد ASTM C349-14 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
21استاندارد ASTM C359-13 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
22استاندارد ASTM C400-98 (Reapproved 2013) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
23استاندارد ASTM C430-08 (Reapproved 2015) کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
24استاندارد ASTM_A820_-_2011 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
25استاندارد Engineering Properties of Steel - ASM کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
26استاندارد STEEL_Structure_Design_Guide کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
27استاندارد Structural Reliability Analysis and Prediction کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
28ویژگی های حمل و نقل بتن Transport Properties of Concrete کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
29طراحی خرپای فلزی Trussteel Design Manual 2012 طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
30بارگزاری باد در سازه ها Wind_loads_on_buildings_and_structural طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
31مقدمه دیوارهای پانلی بتنی Precast concrete wall panels کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
32ACI journal Infrastructure Vol 40 No2 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
33ACI_363R_10_Report_on_High_Strength کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
34ACI_421_3R_15 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
35ACI_440_1R_15_Guide_for_the_Design کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
36ACI_440_9R_15_Guide_to_Accelerated کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
37ACI_544_1R_96_R02_State_of_the_Art کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
38ACI_544_2R_89_R99_Measurement کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
39ACI_544_3R_08_Guide_for_Specifying کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
40ACI_544_4R_88_R99_Design_Considerations کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
41ACI_544_5R_10_Report_on_the_Physical کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
42ACI_562M_13_Code_Requirements کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
43ACI_journal_Decorative_&_Architectural کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
44ACI-207-5R-11-Report-on-Roller-Compacted-Mass-Concrete کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
45Basics of Concrete Science - BCS کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین