محاسبه گروت

محاسبه گروت

محاسبه گروت

طول سانتی متر
عرض سانتی متر
ضخامت سانتی متر
وزن مخصوص گرم بر سانتی متر مکعب
تعداد ستون عدد
محاسبه گروت

برای محاسبه میزان مصرف گروت بخصوص برای پر کردن فضای اطراف صفحه ستون ، می بایست طول ، عرض و عمق فضای خود را اندازه گیری کرده و در فرم مشخص شده وارد نمایید ، در این فرم وزن مخصوص گروت 2000 گرم بر سانتی متر مکعب محاسبه شده است.

headphone

گفتگوی آنلاین