خرید ملات ترمیم کننده

خرید ملات ترمیم کننده

خرید ملات ترمیم کننده

خرید ملات ترمیم کننده از فروشگاه ایران ایمارت

مـلات آمـاده بر پایـه سیمـان  , مناسب جهـت تـرمیـم و رفـع آسیب دیدگی هـای سطحـی بتـن و مـلات می باشـد , با قـدرت چسبندگـی بسیار بالا به سطـح زیر کار , که پـس از سخـت شـدن کامـلا بـدون انقبـاض می باشـد .

مشاهده محصولات ترمیم کننده

headphone

گفتگوی آنلاین