قیمت چسب کاشی

قیمت چسب کاشی (امروز 29 اردیبهشت)

ردیف نام محصول قیمت فی واحد محل بارگیری عملیات
1 چسب کاشی و سرامیک 1004 7,530 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
2 چسب کاشی سرامیک پرسلانی BC-AP60 8,000 تومان شهرک صنعتی بهاریه مشاهده محصول
3 چسب کاشی پودری نرمال پومکس Pomex 8,500 تومان تهران مشاهده محصول
4 چسب کاشی پودری نما و داخل ساختمان 8,750 تومان همدان - شهرک صنعتی ویان مشاهده محصول
5 چسب کاشی و سرامیک درجه یک 2 جزئی Duroflex V301 10,000 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
6 چسب سرامیک پرسلانی 12203025 FLEX PORSELEN 10,500 تومان تهران مشاهده محصول
7 چسب کاشی ژیکافیکس 2000 10,800 تومان تهران شهرک صنعتی گلگون مشاهده محصول
8 چسب کاشی پودری ویژه IsoFlex V 11,600 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
9 چسب کاشی و سرامیک SP200 12,250 تومان قزوین مشاهده محصول
10 چسب کاشی پودری پرسلان پومکس Pomex Flex Porselen 12,500 تومان تهران مشاهده محصول
11 چسب کاشی ژیکافیکس 4000 12,500 تومان تهران شهرک صنعتی گلگون مشاهده محصول
12 چسب کاشی پودری Duroflex V300 13,000 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
13 چسب کاشی پودری الیاف دار Duroflex V300 F 13,000 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
14 چسب کاشی و سرامیک خمیری BC-RM20 13,000 تومان شهرک صنعتی بهاریه مشاهده محصول
15 چسب کاشی Tile Glue | Duroflex V400 14,520 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
16 چسب آجر دوجزئی A+B 1005 14,929 تومان قزوین مشاهده محصول
17 چسب کاشی و سرامیک پودری الیاف دار NOVOFLEX NX23 15,400 تومان ساوه - شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
18 چسب خمیری کاشی و سرامیک پومکس 15,600 تومان تهران مشاهده محصول
19 چسب کاشی و سرامیک پودری الیاف دار NOVOFLEX NX25 15,700 تومان ساوه - شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
20 چسب آجر نما و سنگ های آنتیک (Brick Fix (A+B 16,704 تومان قزوین مشاهده محصول
21 چسب کاشی خمیری شور فلکس SURE FLEX SF110 17,500 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
22 چسب کاشی مخصوص پرسلان C1004 17,750 تومان قزوین مشاهده محصول
23 چسب کاشی و سرامیک شورفیکس Sure Fix 2004 17,875 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
24 چسب پودری صنعتی دو جزئی پومکس 18,000 تومان تهران مشاهده محصول
25 چسب کاشی Dezotile 3000 18,250 تومان - مشاهده محصول
26 چسب کاشی و سرامیک پرسلان NOVOFLEX NX27 18,500 تومان ساوه - شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
27 چسب کاشی و سرامیک پودری Tilex H100 19,000 تومان تهران - آهن مکان مشاهده محصول
28 چسب کاشی و سرامیک پرسلان NOVOFLEX NX29 19,000 تومان شهرک صنعتی مأمونیه ساوه مشاهده محصول
29 چسب کاشی پودری ژیکافیکس A-6000 خاکستری 22,600 تومان تهران شهرک صنعتی گلگون مشاهده محصول
30 چسب کاشی پودری ژیکافیکس A-6000 سفید 23,100 تومان - مشاهده محصول
31 چسب آنتیک SP300 23,250 تومان قزوین مشاهده محصول
32 چسب خمیری کاشی و سرامیک ماکسی تایل تراکو Terraco 23,308 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
33 چسب تایل بتن اکسپوز V500 23,700 تومان شهرک صنعتی مامونیه مشاهده محصول
34 چسب کاشی و سرامیک شورفیکس Sure Fix 3004 24,725 تومان تهران - احمدآبادمستوفی مشاهده محصول
35 چسب کاشی پودری سرام فیکس CERAM-FIX 26,400 تومان تهران مشاهده محصول
36 چسب کاشی پودری سرام فیکس 28,600 تومان تهران شهرک صنعتی گلگون مشاهده محصول
37 چسب کاشی خمیری SP3000 29,167 تومان قزوین مشاهده محصول
38 چسب کاشی و سرامیک شورفیکس مخصوص اسلب Sure Fix 7004 30,920 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
39 چسب کاشی مخصوص اسلب های پرسلانی Slab Fix C2TE-S2 35,200 تومان قزوین مشاهده محصول
40 چسب تقویتی ملات و دوغاب | ژیکامین 160,000 تومان تهران شهرک صنعتی گلگون مشاهده محصول
41 چسب کاشی ضد اسید پومکس Pomex TS231 300,000 تومان تهران مشاهده محصول
42 چسب سنگ خمیری 12-HAM - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
43 چسب کاشی و سرامیک G-02 - قم مشاهده محصول
44 چسب کاشی و سرامیک پودری فرکوتایل FARCOTILE BK1 - کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت مشاهده محصول
45 چسب کاشی خمیری راج فیکس Rajfix - شهرک صنعتی اشتهارد مشاهده محصول
46 چسب کاشی خمیری PRO-SIVE 165 - شاهرود مشاهده محصول
47 چسب کاشی پرو آنتی اسید AR-70 - شاهرود مشاهده محصول
48 چسب کاشی Promix TA-331 - شهرک صنعتی شمس آباد مشاهده محصول
49 چسب کاشی پودری FYBYZ-C2 - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
50 چسب کاشی پودری استاندارد IsoFlex P - تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
51 چسب کاشی پرسلانی C2E - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
52 چسب کاشی پودری FYBYZ-C1 - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
53 چسب کاشی خمیری یونیزه TA12 - کهریزک مشاهده محصول
54 چسب سرامیک مخصوص سرامیک های پرسلان فرکوتایل FARCOTILE BK2F - کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت مشاهده محصول
55 چسب کاشی و سرامیک پودری فرکوتایل FARCOTILE BK2 - کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت مشاهده محصول
56 چسب آجر نما Milano fix - تهران - بنی هاشم مشاهده محصول
57 چسب کاشی Promix TA-321 - شهرک صنعتی شمس آباد مشاهده محصول
58 چسب کاشی خمیری BCS 700 - صفادشت مشاهده محصول
59 چسب کاشی Promix TA-330 - شهرک صنعتی شمس آباد مشاهده محصول
60 چسب آجرنما G-01 - قم مشاهده محصول
61 چسب کاشی پودری PRO-SIVE 166 - شاهرود مشاهده محصول
62 چسب سنگ خمیری 1-HAM - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
63 چسب سنگ دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی - تهران-شهرک صنعتی پایتخت مشاهده محصول
64 چسب کاشی پودری ایزی فیکس easyfix - قم - محدوده ترمینال مشاهده محصول
65 چسب کاشی مخصوص سرامیک های پرسلانی Tile Fix Porcelain - قزوین مشاهده محصول
66 چسب آجر پودری TYP-25 - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
67 چسب کاشی و سرامیک آب بند Tile Fix - قزوین مشاهده محصول
68 چسب کاشی AP4 - کهریزک مشاهده محصول
69 چسب کاشی AP6 - کهریزک مشاهده محصول
70 چسب کاشی پودری BA-110PL - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
71 چسب کاشی خمیری آب بند Duroflex MR 400 - شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
72 چسب کاشی پودری BA-110PH - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
73 چسب کاشی AP8 - کهریزک مشاهده محصول
74 چسب کاشی پودری BA-110PM - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
75 چسب های کاشی خمیری فرکوتایل FARCOTILE AK5-AK2 - کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت مشاهده محصول
76 چسب سنگ خمیری 5-HAM - شهرک صنعتی زاویه مشاهده محصول
77 چسب کاشی خمیری Duroflex MR 200 - شهرک صنعتی مامونیه مشاهده محصول
78 چسب سرامیک فرکوتایل FARCOTILE BK2F - کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت مشاهده محصول
79 چسب کاشی خمیری IsoFlex® D - تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
80 چسب کاشی و سرامیک معمولی فیکسر FIXER 11103020 - تهران مشاهده محصول

عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت چسب کاشی

 1. نوع چسب : انواع مختلف چسب کاشی مانند چسب سیمانی، چسب اپوکسی و چسب آکریلیک هر کدام قیمت خاص خود را دارند. چسب اپوکسی معمولا گرانترین است.
 2. برند و کیفیت : برند و کیفیت چسب کاشی می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت آن داشته باشد. برندهای معروف و چسب‌های با کیفیت بالا معمولا گرانتر از گزینه‌های عمومی یا با کیفیت پایین‌تر هستند.
 3. اندازه بسته‌بندی : اندازه بسته‌بندی چسب کاشی می‌تواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد. بسته‌بندی‌های بزرگتر مانند ۲۰ کیلوگرم یا ۵۰ کیلوگرم معمولا ارزانتر از بسته‌بندی‌های کوچک‌تر مانند ۵ کیلوگرم یا ۱۰ کیلوگرم هستند.
 4. رنگ :  برخی چسب‌های کاشی در رنگ‌های مختلف مانند سفید، خاکستری یا شفاف موجود هستند. این چسب‌های تخصصی معمولا گرانتر از گزینه‌های استاندارد هستند.
 5. ویژگی‌ های خاص : چسب‌های کاشی با ویژگی‌های خاص مانند آب‌گریزی، ضد کپک یا مقاومت در برابر دمای بالا معمولا گرانتر از چسب‌های استاندارد هستند.
 6. گواهینامه‌ها و استانداردها : چسب‌های کاشی که استانداردهای خاصی مانند ایزو یا آستم را دارند معمولا گرانتر از چسب‌هایی هستند که این استانداردها را ندارند.
 7. مکان و دسترسی : قیمت چسب کاشی می‌تواند بسته به مکان و دسترسی به محصول متفاوت باشد. چسب‌های کاشی در مناطق دورافتاده یا سخت‌دسترس معمولا گرانتر هستند.
 8. تامین‌کننده و توزیع‌کننده : قیمت چسب کاشی می‌تواند تحت تاثیر تامین‌کننده و توزیع‌کننده باشد. خرید مستقیم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده مجاز معمولا ارزانتر از خرید از تامین‌کننده سوم است.
 9. مقدار و تخفیف انبوه : خرید مقدار زیاد چسب کاشی می‌تواند منجر به تخفیف انبوه شود که هزینه کلی را کاهش می‌دهد.
 10. شرایط بازار و رقابت : قیمت چسب کاشی می‌تواند تحت تاثیر شرایط بازار، مانند عرضه و تقاضا، و رقابت بین تامین‌کنندگان باشد.
 11. هزینه مواد اولیه : هزینه مواد اولیه مانند سیمان، ماسه و پلیمرها می‌تواند بر قیمت چسب کاشی تاثیر بگذارد.
 12. فرایند تولید : فرایند تولید، از جمله نوع تجهیزات و نیروی کار مورد استفاده، می‌تواند بر قیمت چسب کاشی تاثیر بگذارد.
 13. تحقیق و توسعه : چسب‌های کاشی که تحقیق و توسعه زیادی روی آنها انجام شده است معمولا گرانتر از چسب‌هایی هستند که این تحقیق و توسعه را ندارند.
 14. گارانتی و پشتیبانی : چسب‌های کاشی که با گارانتی یا پشتیبانی اختصاصی همراه هستند معمولا گرانتر از چسب‌هایی هستند که این گارانتی یا پشتیبانی را ندارند.
 15. عوامل زیست‌ محیطی : چسب‌های کاشی که دوستدار محیط زیست هستند یا استانداردهای خاص زیست‌محیطی را دارند معمولا گرانتر از چسب‌هایی هستند که این استانداردها را ندارند.

اینها برخی از عوامل کلیدی هستند که می‌توانند بر قیمت چسب کاشی تاثیر بگذارند ، عوامل خاصی که بر قیمت تاثیر می‌گذارند بسته به بازار، تامین‌کننده و محصول مورد نظر متفاوت است.

headphone

گفتگوی آنلاین