محاسبه پودر بندکشی

محاسبه پودر بندکشی

محاسبه پودر بندکشی

میزان کل بنا متر مربع
عرض درز میلی متر
عمق درز میلی متر
عرض کاشی سانتی متر
طول کاشی سانتی متر
وزن مخصوص گرم بر سانتی متر مکعب
محاسبه پودر بندکشی

headphone

گفتگوی آنلاین