ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان (26)

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

 

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺮه دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﯾﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 
 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

در حال حاضر مدارک فنی متعددی نظير مقررات ملی ساختمان، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و مشخصات فنی در کشور منتشر می‌شود و استفاده‌کنندگان لازم است به تفاوت‌های آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرک، لازم‌الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگی‌های خاص هر مدرک توجه داشته باشند. در مورد مقررات ملی ساختمان می‌توان ویژگی‌های زیر را برشمرد:

•    ”مقررات ملی ساختمان“ در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.

•    احکام ”مقررات ملی ساختمان“ بطور خلاصه و اجمالی تدوین می‌شود.

•    ”مقررات ملی ساختمان“ بر هرگونه عملیات ساختمان نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری، توسعه بنا، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است.
- مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می باشد. 

لازم به ذکر است که مقررات تدوين‌شده به خودی خود متضمن کيفيت ساختمان‌ها نيستند؛ بلکه در کنار تدوين مقررات مذکور توجه به امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسی کشور به طور خاص و دانشجويان، دانش‌آموزان و آحاد مردم به طور عام از يک سو و ايجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل اين مقررات و تنظيم روابط دخيل در امر ساخت و ساز، مسووليت‌ها، شرح وظايف و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغيير کاربری و ساير موارد مربوط به ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به عنوان راهکارها و ضمانت‌های اجرايی اين مقررات مد نظر سياست‌گزاران، مجريان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز قرار گيرد.

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1خلاصه روابط مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
2خلاصه روابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
3چارت مبحث 7 مقررات ملی ساختمان اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی مشاهده
4مبحث 1 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
5مبحث 2 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
6مبحث 3 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
7مبحث 5 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
8مبحث 4 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
9مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
10مبحث 7 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
11مبحث 8 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
12مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
13مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
14مبحث 11 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
15مبحث 12 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
16مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
17مبحث 15 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
18مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
19مبحث 17 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
20مبحث 18 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
21مبحث 19 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
22مبحث 21 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
23مبحث 20 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
24مبحث 22 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
25اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
26مبحث 13 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین