مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان (26)

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

 

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺮه دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﯾﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 
 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

در حال حاضر مدارک فنی متعددی نظير مقررات ملی ساختمان، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و مشخصات فنی در کشور منتشر می‌شود و استفاده‌کنندگان لازم است به تفاوت‌های آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرک، لازم‌الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگی‌های خاص هر مدرک توجه داشته باشند. در مورد مقررات ملی ساختمان می‌توان ویژگی‌های زیر را برشمرد:

•    ”مقررات ملی ساختمان“ در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.

•    احکام ”مقررات ملی ساختمان“ بطور خلاصه و اجمالی تدوین می‌شود.

•    ”مقررات ملی ساختمان“ بر هرگونه عملیات ساختمان نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری، توسعه بنا، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است.
- مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می باشد. 

لازم به ذکر است که مقررات تدوين‌شده به خودی خود متضمن کيفيت ساختمان‌ها نيستند؛ بلکه در کنار تدوين مقررات مذکور توجه به امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسی کشور به طور خاص و دانشجويان، دانش‌آموزان و آحاد مردم به طور عام از يک سو و ايجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل اين مقررات و تنظيم روابط دخيل در امر ساخت و ساز، مسووليت‌ها، شرح وظايف و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغيير کاربری و ساير موارد مربوط به ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به عنوان راهکارها و ضمانت‌های اجرايی اين مقررات مد نظر سياست‌گزاران، مجريان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز قرار گيرد.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 خلاصه روابط مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
2 خلاصه روابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
3 چارت مبحث 7 مقررات ملی ساختمان اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی مشاهده
4 مبحث 1 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
5 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
6 مبحث 3 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
7 مبحث 5 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
8 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
9 مبحث 7 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
10 مبحث 8 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
11 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
12 مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
13 مبحث 11 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
14 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
15 مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
16 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
17 مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
18 مبحث 18 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
19 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
20 مبحث 21 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
21 مبحث 20 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
22 مبحث 22 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
23 اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
24 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
25 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
26 مبحث 4 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین