دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان (1)

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ، در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت، ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه است .
مبحث اول مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان به منظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، برای اولین بار در کشور تدوین شده است.
این مبحث در دو بخش ارائه می‌گردد. بخش اول به کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان و دامنه کاربرد آن‌ها پرداخته است و در بخش دوم، برخی از اصلاحات و تعاریفی که کاربرد آن‌ها در مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان جنبه عمومیت دارد ارائه گردیده است.
در مقابل هر یک از اصطلاحات و تعاریف، شماره‌ای مشاهده می‌شود که بیانگر شماره مبحثی است که اصطلاح مورد نظر در آن مبحث، مورد استفاده قرار گرفته است. بدیهی است برای اطلاع از ضوابط فنی و اجرایی و همچنین آشنایی با تعاریف اختصاصی در هر مبحث، مراجعه به مبحث مربوطه الزامی است.
کمیته تخصصی تدوین مبحث اول مقررات ملّی ساختمان، ضمن انجام نظرخواهی‌های متعدد از صاحبنظران و اساتید فن و اعمال نظرات واصله در متن مبحث، آمادگی خود را جهت دریافت نظرات و پیشنهادات به منظور اعمال در بازنگری مبحث و ارتقای آن اعلام می‌دارد.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 1 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین