پرایمر امولوسیونی

پرایمر امولوسیونی

پرایمر امولوسیونی

پرایمر امولوسیونی فروشگاه ایران ایمارت

گونه ای پوشش محافظتی بر پایه مواد پلیمری محلول در آب می باشد که برای جلوگیری از نفوذ یون های مهاجم موجود در خاک بر روی مقاطع بتنی ، پیش از مدفون شدن اجرا می شود.

مشاهده محصولات پرایمر

headphone

گفتگوی آنلاین