خرید اینترنتی کیورینگ

خرید اینترنتی کیورینگ

خرید اینترنتی کیورینگ

خرید اینترنتی کیورینگ از فروشگاه ایران ایمارت

کیورینگ بتن برای جلوگیری از تبخیر آب از سطح بتن در شرایط آب و هوایی گرم مورد استفاده قرار می گیرد و باعث عمل آوری بتن در شرایط ایده آل می گردد. نیز عمل‌آوری بتن مجموعه اقداماتی است که طی آن رطوبت و شرایط دمایی مخلوط‌های سیمانی تازه اجرا شده را به طور ثابت نگه داشته تا فرآیند آب‌گیری (واکنش هیدراسیون) سیمان هیدرولیکی و در صورت وجود واکنش پوزولانی تا حد مطلوب انجام شده و ویژگی‌های بالقوه بتن ارتقا یابد.

headphone

گفتگوی آنلاین