حباب هوا ساز

حباب هوا ساز

حباب هوا ساز

حباب هوا ساز فروشگاه ایران ایمارت

حباب ساز بتن یا هواساز بتن با ایجاد حباب های منظم و پیوسته کروی شکل در بتن باعث انسداد لوله های موئینه بتن شده و با مسدود کردن آنها مانع عبور آب و نفوذپذیری بتن می شوند. مصرف هواساز بتن یا حباب ساز بتن میزان مصرف آب بتن را در شرایط بتن ریزی در آب و هوای سرد کاهش می دهد که این کاهش آب مصرفی بتن ، خللی در کارائی بتن ایجاد نمی کند.

headphone

گفتگوی آنلاین