ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید آنلاین کیورینگ بتن پایه رزینی

خرید آنلاین کیورینگ بتن پایه رزینی

خرید آنلاین کیورینگ بتن پایه رزینی

خرید آنلاین کیورینگ بتن پایه رزینی از فروشگاه ایران ایمارت

مـاده ای مناسـب جهـت عمـل آوری بتـن تـازه ریختـه شـده مـی باشـد. این ماده ترکیبی از رزین های هیدروکربنی ، روان کننده ها و سایر افزودنی ها اسـت کـه یـک لایـه نـازک رزینـی سـخت بـر روی بتن تـازه اجـرا شـده تشـکیل داده و از تبخیـر آب اختـلاط جلوگیـری می نماید و موجـب هیدراسـیون بهتـر سـیمان در مخلـوط بتـن مـی گـردد. ایـن امـر باعـث بهینـه شـدن خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن خواهـد شـد.

مشاهده محصولات کیورینگ 

headphone

گفتگوی آنلاین