ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید اینترنتی آب بند کننده پودری

خرید اینترنتی آب بند کننده پودری

خرید اینترنتی آب بند کننده پودری

خرید اینترنتی آب بند کننده پودری از فروشگاه ایران ایمارت

مـاده آب بند کننده بتن که بتن را به مـاده آبگریز تبـد یـل می کند و برای آب بندی و نفـوذ نا پذ یر کردن بتن و مـلات استفـاده می شود .

خـواص و اثرات آب بند بتن پودری :
کاهـش ترک خـوردگی , جمـع شدگی و آب انداختگی بتـن
حفاظـت از آرماتـورهـا وافزایـش عمـر سازه
تولیـد بتـن مقـاوم در برابر سیکل هـای ذوب ویـخبندان
سازگاری با انـواع سیـمان پرتلنـد

مشاهده محصولات آب بند کننده

headphone

گفتگوی آنلاین