ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید افزودنی حباب زای بتن

خرید افزودنی حباب زای بتن

خرید افزودنی حباب زای بتن

خرید افزودنی حباب زای بتن از فروشگاه ایران ایمارت

هوازاها از نوع افزودنی‌های با عملكرد فيزيكی هستند و تاثير مستقيم ‌بر فرآيند آبگيری سيمان ندارند. اين افزودنی‌ها عمدتا از مواد اثركننده بر سطح تشکيل می‌شوند. مواد اثركننده بر سطح موادی هستند كه در سطح مشترک بين دو فاز آميخته نشدنی متمركز می‌شوند و نيروهای فيزيكی - شيميايی موثر بر اين سطح را تغيير می‌دهند.

مشاهده محصولات حباب زا

headphone

گفتگوی آنلاین