ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید روغن قالب پایه آبی

خرید روغن قالب پایه آبی

خرید روغن قالب پایه آبی

خرید روغن قالب پایه آبی از فروشگاه ایران ایمارت

یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب از بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از بتن رﻳﺰی بصورت یک لایه نازک، روی ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده می ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ ، ﺑـﺘﻦ دارای ﺳﻄﺤی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ، ﺻﺎفﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ، ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺣﺒـﺎب ﻫﺎی سطحی بتن در معرض قالب را نیز ﻛﺎﻫﺶ میدهد. این محصول روغنی ، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب ، مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالب هاى چوبى و فلزى محافظت می کند. ترکیبات مهار کننده خوردگی موجبات حفاظت قالب های فلزی را فراهم می کنند.

مشاهده محصولات روغن قالب

headphone

گفتگوی آنلاین