فروش سولفات الومینیم

فروش سولفات الومینیم

فروش سولفات الومینیم

فروش سولفات الومینیم کریستال های سفید رنگی هستند با فرمول شیمیایی : Al2(SO4)3 و جرم مولی 342.15 g/mol و همچنین با درصد خلوص 17% این مواد ترکیبات شیمیایی کریستالی سفید، غیرقابل اشتعال و غیرسمی هستند که به عنوان یک عامل انعقادی در تصفیه آب آشامیدنی و همچنین به عنوان ثابت کننده رنگ در صنایع نساجی کاربرد دارند.

مشاهده همه مواد اولیه شیمیایی

headphone

گفتگوی آنلاین