مقدار مصرف روان کننده در بتن

مقدار مصرف روان کننده در بتن

مقدار مصرف روان کننده در بتن

مقدار مصرف روان کننده در بتن

مصرف متداول بین 0/4 تا 1/5 درصد وزن سیمان می‌باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های لازم مجاز خواهد بود. همچنین بدیهی‌ست برای دستیابی به مقدار بهینه‌ی مورد نیاز ، انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری می‌باشد.

مصرف بیش از اندازه‌ی این افزودنی موجب روانی کنترل نشده ، آب‌انداختگی و جداشدگی دانه‌ها در بتن خواهد گردید.

headphone

گفتگوی آنلاین