وزن مخصوص ژل میکروسیلیس

وزن مخصوص ژل میکروسیلیس

وزن مخصوص ژل میکروسیلیس

وزن مخصوص ژل میکروسیلیس

چگالی ویژه میکرو سیلیس را می توان در حدود 2.2 در نظر گرفت این در حالی است که چگالی ویژه سیمان 3.15 میباشد. برای کنترل کیفیت میکروسیلیس آیین نامه ملی شماره 13278 و آیین نامه ASTM C1240  مورد استفاده قرار میگیرد.

headphone

گفتگوی آنلاین