معایب ضد یخ بتن

معایب ضد یخ بتن

معایب ضد یخ بتن

معایب ضد یخ بتن

از مهمترین معایب مصرف ضد یخ بتن می توان به موارد زیر اشاره کرد

کم کردن مقدار نسبی مقاومت بتن به سبب ایجاد حباب های ریز در بتن به سبب استفاده از ضد یخ

عدم رعایت زمانی مصرف ضد یخ

عدم رعایت مقدار نسبی ضد یخ و در واقع عدم رعایت نسبت اب به سیمان مصرفی در بتن به سبب اضافه کردن ضد یخ به مخلوط بتنی  

headphone

گفتگوی آنلاین