دانلود مقررات ملی ساختمان (27)

دانلود مقررات ملی ساختمان

دانلود مقررات ملی ساختمان

 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 167-3-1 ﻣﻘﺮرات و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮاﻳی ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻴﭗ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
2 خلاصه روابط مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
3 خلاصه روابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
4 چارت مبحث 7 مقررات ملی ساختمان اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی مشاهده
5 مبحث 1 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
6 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
7 مبحث 3 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
8 مبحث 5 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
9 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
10 مبحث 7 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
11 مبحث 8 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
12 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
13 مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
14 مبحث 11 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
15 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
16 مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
17 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
18 مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
19 مبحث 18 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
20 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
21 مبحث 21 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
22 مبحث 20 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
23 مبحث 22 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
24 اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
25 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
26 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
27 مبحث 4 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین