ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

دانلود مقررات ملی ساختمان (27)

دانلود مقررات ملی ساختمان

دانلود مقررات ملی ساختمان

 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1167-3-1 ﻣﻘﺮرات و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮاﻳی ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻴﭗ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
2خلاصه روابط مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
3خلاصه روابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
4چارت مبحث 7 مقررات ملی ساختمان اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی مشاهده
5مبحث 1 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
6مبحث 2 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
7مبحث 3 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
8مبحث 5 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
9مبحث 4 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
10مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
11مبحث 7 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
12مبحث 8 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
13مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
14مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
15مبحث 11 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
16مبحث 12 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
17مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
18مبحث 15 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
19مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
20مبحث 17 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
21مبحث 18 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
22مبحث 19 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
23مبحث 21 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
24مبحث 20 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
25مبحث 22 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
26اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
27مبحث 13 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین