ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

افزودنی حباب ساز بتن

افزودنی حباب ساز بتن

افزودنی حباب ساز بتن

افزودنی حباب ساز بتن

به طور کلی مواد حباب ساز دوام بتن را در محیط های سرد که بتن تحت سیکل های ذوب و یخ زیادی قرار دارد افزایش می دهد. آب موجود در خلل فرج بتن که می تواند باقی مانده از فرایند هیدراسیون و یا در اثر نفوذ خارجی باشد در اثر کاهش دما یخ زده و این یخ زدن منجر به افزایش حجم آن می شود. افزایش حجم ناشی از یخ زدن می تواند باعث ایجاد تنش های کششی در بتن شده که منجر به ترک های مویی می شود. حباب های ابجاد شده در بتن فضای لازم جهت انبساط آب در اثر یخ زدن را فراهم می کنند. بدین ترتیب بتن در اثر یخ زدن آب موجود در فضا های موئینه ترک نمی خورد و پوسته پوسته نمی شود.. 
علاوه براین، اگر بتنی که در معرض محیط یخ زدن قرار دارد هم زمان تحت اثر نفوذ یون های کلراید و یا سولفات باشد به علت ترک خوردگی نفود یون های کلراید و سولفات بیشتر می شود که شدت خوردگی و حمله سولفاتی را افزایش می دهد که منجر به کاهش عمر مفید سازه می گردد. لذا استفاده از مواد حباب زا به افزایش دوام در بتن منجر می شود.

headphone

گفتگوی آنلاین