دیرگیر بتن

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن فروشگاه ایران ایمارت

یک کندگیر کننده بر پایه ترکیبات سیمانی میباشد که با ایجاد فیلمی مناسب بر روی ذرات سیمان موجب تأخیر در زمان گیرش اولیه و گیرش نهایی بتن می شود.

headphone

گفتگوی آنلاین