آب بند کننده نفوذگر W-15

کد اختصاصی محصول : IEP-642

حالت فیزیکی : پودر

محل بارگیری : ماهدشت کرج

آب بند کننده نفوذگر W-15 | 15-W محصولـى مناسـب بـراى آب بندى سطوح بتنى به ویژه در برابـر فشار معکـوس هیـدرو اسـتاتیک (مقابلـه بـا نفـوذ آب از پشـت سـازه) اسـت کـه بـا تشـکیل کریسـتالهاى غیـر محلـول در درون منافـذ و لولـه هـاى موییـن بتـن ، آنـرا بـه طـورکامـل آب بنـد مـى نمایـد. کریسـتال هـاى تشـکیل شـده تـا عمقـى کـه آب وجـود دارد نفـوذ کـرده و منافـذ را مسـدود مـیکننـد ولـى امـکان تنفـس بتـن از بیـن نمـى رود.ایـن محصـول گزینـه مناسـبى بـراى آب بنـدى سـطوح تونـل هـا ، گالـرى هـا،فنداســیون هــا ، دیوارهــاى حائــل، اســتخر بــاغ هــا، دیوارهــاى مدفــون و منابــع بتنــى مــى باشــد کــه امــکان دسترســى بــه پشـت سـازه در آنهـا وجـود نـدارد. همچنیـن مـى تـوان از ایـن محصـول در سـاخت بتـن هـاى آب بنـد اسـتفاده کـرد، کـه دراینصورت مى بایست میزان مصرف را ضمن تطابق با سایر افزودنى هاى بتن تعیین نمود.  
465,500 تومان

490,000تومان

هر کیلوگرم 23,275 تومان

(بدون مالیات)

کیسه 20 کیلوگرمى

افزودن به سبد خرید

1220
2
%5

آب بند کننده نفوذگر W-15

آب بند کننده نفوذگر W-15 | 15-W محصولـى مناسـب بـراى آب بندى سطوح بتنى به ویژه در برابـر فشار معکـوس هیـدرو اسـتاتیک (مقابلـه بـا نفـوذ آب از پشـت سـازه) اسـت کـه بـا تشـکیل کریسـتالهاى غیـر محلـول در درون منافـذ و لولـه هـاى موییـن بتـن ، آنـرا بـه طـورکامـل آب بنـد مـى نمایـد. کریسـتال هـاى تشـکیل شـده تـا عمقـى کـه آب وجـود دارد نفـوذ کـرده و منافـذ را مسـدود مـیکننـد ولـى امـکان تنفـس بتـن از بیـن نمـى رود.ایـن محصـول گزینـه مناسـبى بـراى آب بنـدى سـطوح تونـل هـا ، گالـرى هـا،فنداســیون هــا ، دیوارهــاى حائــل، اســتخر بــاغ هــا، دیوارهــاى مدفــون و منابــع بتنــى مــى باشــد کــه امــکان دسترســى بــه پشـت سـازه در آنهـا وجـود نـدارد. همچنیـن مـى تـوان از ایـن محصـول در سـاخت بتـن هـاى آب بنـد اسـتفاده کـرد، کـه دراینصورت مى بایست میزان مصرف را ضمن تطابق با سایر افزودنى هاى بتن تعیین نمود.  

مشخصات فنی محصول آب بند کننده نفوذگر W-15

✅ مشخصات تولیدتولید ایران
✅ مشخصات ظاهری (نوع جنس)پودر
✅ تعداد جزء های ترکیبیتک جزئی

روش مصرف آب بند کننده نفوذگر W-15

روش اجرا

 • در ایـن روش آب بنـدى ، خیـس بـودن سـطوح یـا تـازه بـودن بتـن ضـرورت دارد.  بنابرایـن در صـورت خشـک بـودن سـطح ، لازماســت قبــل از اجــراى 15-W آن را از آب اشــباع نمائیــد. همچنیــن پاکســازى ســطوح بتنــى نبایــد فرامــوش شــود . بدیــنمنظــور ســطح مــى بایســت از وجــود هرگونــه آلودگــى نظیــر گریــس ، چربــى ، گــردو خــاك و قطعــات سســت عــارى شــود . شــیرابه هــاى روى ســطح مــى بایســت بــه کمــک بــرس ســیمى بــه گونــه اى برداشــته شــوند کــه منافــذ ســطح بتــن بــهصـورت کامـل بـاز شـوند . پاشـش آب بـا فشـار زیـاد (واترجـت) نیـز گزینـه مناسـبى اسـت. بـراى آمـاده سـازى محصـول یـکپیمانـه از 15-W را در ظرفــى ریختـه و بـا توجـه بـه روش اجـرا از دو تا چهار برابر آب بـه آن اضافه نموده و بهـم بزنید تا دوغابیکنواخـت و بـدون حبـاب بدسـت آیـد . دوغـاب حاصـل را بوسـیله قلـم مـو یـا بـه کمـک ابـزار پاششـى مناسـب ، در دو دسـت کامـل بـه فاصلـه حـدود دو روز روى سـطح اجـرا نماییـد. پـس از هـر مرحلـه اجـرا در فواصـل دوازده سـاعتى سـطوح را مرطـوبنمــوده و در پایــان بــه مــدت یــک هفتــه رطوبــت را بــر ســطوح نگهداریــد تــا فرصــت رشــد کریســتال هــا فراهــم گــردد. درشـرایطى کـه فشـار معکـوس آب بـه حـدى اسـت که مانـع اجراى 15-W مى شـود مـى بایسـت آنرا کنتـرل نمایید تـا امکانطــى مراتــب فــوق ایجــاد شــود. بــراى ایــن کار از مــلات آنــى گیــر 19-W و یــا روش هــاى اجرایــى ویــژه بــا کمــک کارشناسان این شرکت بهره ببرید.

 

عمل آورى

 • از آنجـا کـه توسـعه کریسـتال هـاى 15-W در واکنـش بـا آب صـورت مـى پذیـرد ، عمـل آورى این محصول بسـیار بـا اهمیتمـى باشـد . از اینـرو لازم اسـت پـس از اتمـام مراحـل اجرایـى نسـبت بـه مرطـوب نگـه داشـتن سـطح تـا یـک هفتـه اقـدامشــود. بــراى ایــن کار آب پاشــى ملایــم و حفاظــت ســطح در برابــر تابــش خورشــید ، یــخ زدگــى و بــاد توصیــه مــى شــود.
 • همچنین توجه شود در این مورد از محصولات عمل آورى استفاده نشود.

 

میزان مصرف

 • بطـور معمـول جهـت کسـب نتیجـه مطلـوب مقدار متوسـط 3 کیلوگـرم پودر براى هـر مترمربع از سـطح لازم اسـت ولى میزان دقیق مصرف به وضعیت سطح و نیز میزان آب یا رطوبت بستگى دارد.

خواص و اثرات و مزایا آب بند کننده نفوذگر W-15

 • آب بندى دائمى
 • آب بندى در برابر فشار هاى مثبت و منفى هیدرو استاتیک
 • حفاظت از بتن در برابر عوامل خورنده موجود در آب
 • تشدید سرعت تشکیل کریستال ها در تماس با آب
 • عدم ایجاد یون هاى سمى و آلوده کننده

مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب بند کننده نفوذگر W-15

 • شکل ظاهرى : پودر خاکسترى رنگ
 • وزن مخصوص : 1/3 گرم در سانتى متر مکعب
 • مقاومت فشارى 28 روزه : 40 مگا پاسکال
 • نفوذ آب : صفر
 • طبقه بندى حمل و نقل : ماده غیر خطرناك
 • اشتعال : ندارد

 

ملاحظات آب بند کننده نفوذگر W-15

انباردارى

 • بر روى پالت ، دور از نور مسـتقیم خورشـید ، فشـار، رطوبت و در بازه دمایى 5 تا 35 درجه سـانتیگراد نگهدارى شـود. در این شرایط حداقل دوازده ماه فرصت مصرف خواهد داشت.

بسته بندى

 • 15-W در کیسه هاى 20 کیلوگرمى بسته بندى و عرضه مى شود.

نظرات کاربران

کارشناس فروش

دانشنامه تخصصی

مقایسه محصولات

تاییدیه ها

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

اعتبارسنجی
مشاوره و خرید محصول به صورت تلفنی

همین حالا با شماره زیر تماس بگیرید

021 -49972
headphone

گفتگوی آنلاین